algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Beleggings Trainingen

Als u zich opgeeft voor een training of workshop bij Beleggings Trainingen gelden de volgende algemene voorwaarden.

Artikel 1. Toepasselijkheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Beleggings Trainingen en een opdrachtgever/cursist betreffende cursussen, trainingen en andere vormen van opleiding in de ruimste zin van het woord, hierna te noemen training.

Afwijkingen van deze voorwaarden zijn alleen mogelijk als Beleggings Trainingen en opdrachtgever/cursist deze schriftelijk met elkaar zijn overeengekomen.

Artikel 2. Totstandkoming

Opdrachtgever/cursist kan zich schriftelijk, via e-mail en/of via de website van Beleggings Trainingen aanmelden voor deelname aan een training. Door inschrijving voor een training aanvaardt de Opdrachtgever de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden zonder voorbehoud.

Overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Beleggings Trainingen komen slechts tot stand indien de aanmelding door Beleggings Trainingen aan Opdrachtgever schriftelijk of digitaal wordt bevestigd.

De overeenkomst bij incompany trainingen tussen Beleggings Trainingen en opdrachtgever/cursist komt tot stand door ondertekening van een offerte of opdrachtbevestiging door opdrachtgever en Beleggings Trainingen.

Artikel 3. Annulering

3.1 Annulering bij open inschrijving

De opdrachtgever kan de training schriftelijk annuleren. Voorwaarde is dat de annulering is bevestigd door Beleggings Trainingen. De annuleringskosten zijn als volgt opgebouwd:

Datum annulering open inschrijvingKosten voor cursist
meer dan 4 werken voor het begin van de traininggeen kosten
2 tot 4 weken voor het begin van de training50% van de cursuskosten
minder dan 2 weken voor het begin van de trainingvolledige cursuskosten

Bij verhindering mag altijd een vervanger de plaats van de aangemelde cursist innemen. De opdrachtgever moet deze vooraf schriftelijk bij Beleggings Trainingen aanmelden.

3.2 Annulering bij incompany-opdracht

De opdrachtgever kan het incompany-traject schriftelijk annuleren. Daarbij gelden de volgende annuleringskosten:

Datum annulering incompanyKosten voor opdrachtgever
meer dan 4 werken voor het begin van de traininggeen kosten
2 tot 4 weken voor het begin van de training50% van de cursuskosten
minder dan 2 weken voor het begin van de trainingvolledige cursuskosten

Ingeval de opdrachtgever of cursist na aanvang van de training zijn/haar deelname beëindigt of anderszins niet aan de training deelneemt, heeft de opdrachtgever/cursist geen recht op enige terugbetaling. Vervanging na aanvang van de training is niet toegestaan.

Artikel 4. Annulering Beleggings Trainingen

Beleggings Trainingen kan de training zonder opgaaf van reden annuleren. Opdrachtgever/cursist krijgt dan het reeds betaalde cursusgeld terug.

Artikel 5. Prijzen

Bij een in-companytraject wordt de prijs vooraf schriftelijk vastgelegd. De prijzen voor trainingen in het open aanbod zijn onder voorbehoud. Beleggings Trainingen heeft het recht prijzen van trainingen gemotiveerd te wijzigen.

Artikel 6. Facturering

Een factuur wordt ongeveer een maand voor aanvang van de training verstuurd en dient voor aanvang van de training te zijn betaald, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.

Artikel 7. Betaling

Betaling van het verschuldigde cursusgeld moet 10 dagen voor de aanvang van de training en binnen 14 dagen na de factuurdatum plaatsvinden. Bij het niet nakomen van de betalingsverplichting kan Beleggings Trainingen overgaan tot gerechtelijke of buitengerechtelijke invordering. De kosten daarvan komen voor rekening van opdrachtgever/cursist.

Wanneer bij aanvang van de training niet het gehele cursusgeld is voldaan, wordt het recht op deelname aan de training opgeschort, totdat het volledige cursusgeld is voldaan. De betalingsverplichting blijft onverkort bestaan.

Artikel 8. Intellectuele eigendom

Het auteursrecht op door Beleggings Trainingen uitgegeven brochures, teksten en cursusmateriaal ligt bij Beleggings Trainingen, tenzij dit auteursrecht middels een licentievorm is overgedragen.

Zonder uitdrukkelijke toestemming van Beleggings Trainingen mag de opdrachtgever/cursist geen gegevens, geheel of gedeeltelijk, of uittreksels hiervan, publiceren of op welke wijze dan ook vermenigvuldigen. Beleggings Trainingen heeft het auteursrecht op rapporten, voorstellen en andere bescheiden die voortkomen uit haar werkzaamheden.

Artikel 9. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Het Nederlands recht is van toepassing op alle uit de tussen Beleggings Trainingen en opdrachtgever/cursist gesloten overeenkomst voortvloeiende diensten, werkzaamheden, algemene voorwaarden en geschillen. Geschillen die voortkomen uit deze overeenkomst worden onderworpen aan de bevoegde rechter bij de rechtbank in Arnhem.

Arnhem, 30 december 2019


Beleggings Trainingen | Muiderslotstraat 3 | 6825 AV Arnhem | Tel: 061421333
KVK-handelsregisternr. : 34114506 | BTW-nr. NL001601911B81

diverse locaties beleggingstraining

diverse locaties

bel met Beleggings Trainingen

06 1421 3336

contact

info@beleggingstrainingen.nl

beleggingstraining ook op zaterdag

ma – za vanaf 9:30 uur

Weergaven: 11